Ga naar de inhoud

De Historische Vereniging Binnenwaard verwerkt privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens. De Historische Vereniging Binnenwaard acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerkingen houden wij ons aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Historische Vereniging Binnenwaard is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

Leeswijzer

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Verder geven wij aan op welke grond wij de persoonsgegevens verwerken, wie toegang hebben tot deze gegevens en hoe lang wij deze gegevens bewaren. Ten slotte leggen wij uit welke rechten u hebt als betrokkene en hoe u deze rechten kunt uitoefenen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in mei 2018.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle stukjes informatie over een persoon die direct of indirect tot die persoon te herleiden is. U kunt hierbij denken aan uw naam, adres, postcode of woonplaats, maar ook aan uw godsdienst, gezondheid of politieke voorkeur.

De Historische Vereniging Binnenwaard verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van de leden, donateurs en belangstellenden van de Historische Vereniging Binnenwaard. De Historische Vereniging Binnenwaard verwerkt alleen persoonsgegeven die toereikend zijn gelet op de doeleinden, waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld. Deze doeleinden zijn:

 • het beheren van de ledenadministratie;
 • het ontvangen van donaties;
 • het beheren van de financiële administratie;
 • het beheren van de donateursadministratie;
 • leden- en fondsenwerving;
 • gericht informeren over verschillende aandachtsgebieden en bijeenkomsten.

De persoonsgegevens die de Historische Vereniging Binnenwaard verwerkt, zijn op te delen in drie categorieën:

 • Persoonlijke en contactgegevens (naam, geboortedatum, adresgegevens, etc.);
 • Financiële gegevens (IBAN, betaalgegevens, etc.);
 • Lidmaatschapsgegevens (lidnummer, etc.)

Nadere uitwerking persoonsgegevens

Leden

De Historische Vereniging Binnenwaard verwerkt verschillende gegevens van haar leden:

 • Persoonlijke gegevens: Voornaam (optioneel), achternaam, voorletters, geslacht, titulatuur
 • (optioneel), geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, mobiel
 • telefoonnummer en/of een overig telefoonnummer.
 • Financiële gegevens: IBAN-nummer en betaalgegevens.
 • Lidmaatschapsgegevens: Lidnummer.

Wij gebruiken deze gegevens om mogelijk te maken dat u lid kunt worden en blijven van de Historische Vereniging Binnenwaard, maar ook om u gebruik te kunnen laten maken van uw rechten als lid van de Historische Vereniging Binnenwaard. Verder maken we gebruik van uw gegevens om contributie te innen, informatie naar u te verzenden en u uit te nodigen voor evenementen of activiteiten van de Historische Vereniging Binnenwaard. Bij het plaatsen van een bestelling via onze website vragen we u naar uw voornaam, achternaam, straat en huisnummer, plaats, postcode, telefoon, e-mailadres en ip-adres.

Donateurs

Ook van donateurs verwerkt de Historische Vereniging Binnenwaard persoonsgegevens. Dit gaat om de volgende gegevens:

 • Persoonlijke gegevens: Voornaam, achternaam, woonplaats en e-mailadres.
 • Financiële gegevens: IBAN-nummer en betaalgegevens.
 • Wij gebruiken deze gegevens om uw donatie te kunnen verwerken en het mogelijk te maken dat u een donatie kunt overmaken.

Nieuwsbriefontvangers

De Historische Vereniging Binnenwaard verwerkt de persoonsgegevens van de mensen die een nieuwsbrief van ons ontvangen en geen lid zijn:

 • Persoonsgegevens: E-mailadres.

Hoe gaat de Historische Vereniging Binnenwaard om met cookies?

De Historische Vereniging Binnenwaard gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De Historische Vereniging Binnenwaard gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe lang bewaart de Historische Vereniging Binnenwaard uw gegevens?

De Historische Vereniging Binnenwaard bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doeleinden te bereiken, waarvoor de gegevens zijn verzameld en verwerkt. Op het moment dat wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor een bepaald doeleinde, verwijderen wij uw gegevens.

De bewaartermijn voor de persoonsgegevens is wisselend. De bewaartermijn is afhankelijk van het soort persoonsgegeven en het doeleinde waarvoor het gegeven wordt verwerkt. Sommige persoonsgegevens, zoals namen en adresgegevens van onze leden, moeten op grond van de wet verplicht tien jaar worden bewaard.

Hoe gaat de Historische Vereniging Binnenwaard om met de beveiliging van uw gegevens, vertrouwelijkheid en derden?

De Historische Vereniging Binnenwaard behandelt uw persoonsgegevens altijd vertrouwelijk. Wij delen deze niet aan derden zonder uw expliciete toestemming. Bovendien hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens altijd zo goed als mogelijk te beveiligen en verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking te voorkomen.

Wie kan er bij uw persoonsgegevens?

Binnen de Historische Vereniging Binnenwaard zijn verschillende personen bevoegd om uw gegevens in te zien:

 • Medewerker ledenadministratie voor zover dit noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie;
 • Secretaris voor zover dit noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie;
 • Penningmeester voor zover dit noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie.
 • De verwerker van de bestellingen via de website.

Welke rechten hebt u?

Als uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt, hebt u verschillende rechten. Dit zorgt ervoor dat u beter inzicht kunt krijgen in de persoonsgegevens die bedrijven over u hebben opgeslagen. Bovendien kunt u beter grip krijgen op de wijze waarop bedrijven met u persoonsgegevens omgaan. De verschillende rechten zijn:

 • Recht op inzage
  • Dit recht maakt het voor u mogelijk om te vragen welke gegevens wij van u hebben.
 • Recht op correctie
  • Als blijkt dat we verkeerde persoonsgegevens van u hebben, moeten wij dit corrigeren.
 • Recht om vergeten te worden
  • Dit recht brengt met zich mee dat wij uw gegevens moeten verwijderen als u erom vraagt.
 • Recht om beperking van een verwerking die wij uitvoeren
  • In bepaalde gevallen mag u aangeven dat wij moeten stoppen met het verwerken van uw gegevens. Dit is bijvoorbeeld als uw gegevens mogelijk onjuist zijn of als de gegevens niet meer nodig zijn.
 • Recht van bezwaar
  • In sommige gevallen mag u bezwaar maken tegen de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
 • Recht om uw gegevens (op uw verzoek) over te dragen naar een andere instelling
  • Dit recht wordt ook wel het recht op dataportabiliteit genoemd. Als u een beroep doet op dit recht, moeten wij uw gegevens overdragen aan een andere instellingen.

Wilt u een beroep doen op één van deze rechten? In dat geval kunt u contact opnemen met het secretariaat. De contactgegevens vindt u verderop in deze privacyverklaring. Wij streven ernaar om binnen één maand gehoor te geven aan uw verzoek. Dit is afhankelijk van de complexiteit van uw verzoek.

Let op! Op het moment dat wij uw persoonsgegevens verwerken op grond van uw toestemming (u hebt in het verleden expliciet toestemming gegeven dat wij uw persoonsgegevens mogen verwerken), mag u die toestemming altijd intrekken.

Vragen?

Als u vragen of klachten hebt over ons privacybeleid, kunt contact opnemen met Margreet Korevaar-Verhoef onze Functionaris Gegevensbescherming (FG). Onze FG is te bereiken per e-mail via secretariaat@binnenwaard.nl, per telefoon via 0184-692430 of per post via Koekoekspad 3, 2971 BM Bleskensgraaf.

Als u algemene vragen hebt, bijvoorbeeld over uw lidmaatschap, of als u een bepaald recht wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met secretariaat@binnenwaard.nl, per telefoon via 0184-692430 of per post via Koekoekspad 3, 2971 BM Bleskensgraaf.

Bent u niet te tevreden over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan of hebt u andere klachten in het kader van de privacy? Dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ten slotte…

Wij streven ernaar om het privacybeleid zo actueel mogelijk te maken en te houden. Om die reden kan de Historische Vereniging Binnenwaard het privacybeleid wijzigingen. De wijzigingen worden bekendgemaakt via de website.